لیست قیمت ورق اکسپندد متال

لیست قیمت ورق اکسپندد متال مهر ماه 99
ابعاد چشمه پهنای تسمه ضخامت ورق حدود وزن واحد سطح قیمت واحد وزن (ریال) قیمت واحد سطح (ریال) موارد کاربرد
32*14 mm باریک 6 mm 2 10.5 300,000 3,150,000 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 12.5 300,000 3,750,000
3 15.5 300,000 4,650,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 8 mm 2 10.5 300,000 3,150,000 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 13 300,000 3,900,000
3 15.7 300,000 4,710,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
42*15 mm باریک 6 mm 2 9.3 300,000 2,790,000 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 11.5 300,000 3,450,000
3 13.8 300,000 4,140,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 8 mm 2 10.2 300,000 3,060,000 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 12.6 300,000 3,780,000
3 15.5 300,000 4,650,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
60*22 mm باریک 6 mm 2 8.8 300,000 2,640,000 سقف کاذب اکسپوز، حفاظ و نرده، مبلمان شهری، دیوار پارتیشن، دکوراسیون داخلی
2.5 10.2 300,000 3,060,000
3 13.1 300,000 3,930,000 کف کاذب، دیواره، فنس
4 16.5 300,000 4,950,000
متوسط 12 mm 1.5 9.8 370,000 3,626,000 سقف کاذب، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
2 12.9 300,000 3,870,000
پهن 15 mm 1.5 10.3 370,000 3,811,000
2 13.6 300,000 4,080,000
75*27 mm باریک 5 mm 2.5 7.5 300,000 2,250,000 قفسه، فنس، دکور
3 8.9 300,000 2,670,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
4 11.5 300,000 3,450,000
باریک 6 mm 2.5 7.8 300,000 2,340,000 قفسه، فنس، دکور
3 10 300,000 3,000,000 کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
4 13.5 300,000 4,050,000
متوسط 9 mm 2 9.8 300,000 2,940,000 سقف کاذب، نما، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
2.5 12.3 300,000 3,690,000
پهن 12 mm 1.5 11 370,000 4,070,000
2 14.5 300,000 4,350,000first page

لیست قیمت ورق اکسپندد متال مهر ماه 99
100*40 mm باریک 6 mm 2.5 8.8 300,000 2,640,000 نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
3 10.2 300,000 3,060,000
4 12 300,000 3,600,000
پهن 17 mm 1.5 9.5 370,000 3,515,000 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 12.5 300,000 3,750,000
150*55 mm باریک 6 mm 2.5 6.1 300,000 1,830,000 نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
4 9.5 300,000 2,850,000
متوسط 9 mm 2.5 6.5 300,000 1,950,000
4 10.6 300,000 3,180,000
پهن 22 mm 1.5 9.5 370,000 3,515,000 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 12.6 300,000 3,780,000
200*55 mm متوسط 10 mm 2.5 6.1 300,000 1,830,000 حفاظ محوطه، فنس باغی
4 9.5 300,000 2,850,000
پهن 26 mm 1.5 10 370,000 3,700,000 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 13.2 300,000 3,960,000
2.5 16.3 300,000 4,890,000
250*55 mm متوسط 25 mm 1.5 7.5 370,000 2,775,000 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 10 300,000 3,000,000
پهن 40 mm 1.5 11.4 370,000 4,218,000