لیست قیمت ورق اکسپندد متال

شرکت نما گستر تیام    
لیست محصول و جدول مشخصات ورق اکسپندد متال
ابعاد چشمه پهنای تسمه ضخامت ورق حدود وزن (Kg/m^2) موارد کاربرد
32*14 mm باریک 3 mm 2 5.6 فنس، قفسه، دکور
متوسط 5 mm 2 9 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 11.1
3 13.2 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 8 mm 2 10.7 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 13
3 15.7 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
50*25 mm باریک 4.5 mm 2 7.5 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.5 9
3 11.2 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 13 mm 1.5 9.85 سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2 13.1
3 19.7 کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
60*22 mm باریک 6 mm 2 8.8 سقف کاذب اکسپوز، حفاظ و نرده، مبلمان شهری، دیوار پارتیشن، دکوراسیون داخلی
2.5 10.2
3 13.1 کف کاذب، دیواره، فنس
4 16.5
متوسط 12 mm 1.5 9.8 سقف کاذب، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
2 12.9
پهن 15 mm 1.5 10.3
2 13.6
75*27 mm باریک 5 mm 2.5 7.5 قفسه، فنس، دکور
3 8.9 کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
4 11.5
باریک 6 mm 2.5 7.8 قفسه، فنس، دکور
3 10 کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
4 13.5
متوسط 9 mm 2 9.8 سقف کاذب، نما، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
2.5 12.3
پهن 12 mm 1.5 11
2 14.5
 
 
       
           
          page 1 of 2
           
           
لیست محصول و جدول مشخصات ورق اکسپندد متال
ابعاد چشمه پهنای تسمه ضخامت ورق حدود وزن (Kg/m^2) موارد کاربرد
100*40 mm باریک 6 mm 2 7.1 نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
3 10.2
4 12
پهن 17 mm 1.5 9.5 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 12.5
150*55 mm باریک 6 mm 2.5 6.1 نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
4 9.5
متوسط 9 mm 2.5 6.5
4 10.6
پهن 22 mm 1.5 9.5 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 12.6
200*55 mm متوسط 10 mm 2.5 6.1 حفاظ محوطه، فنس باغی
4 9.5
پهن 26 mm 1.5 10 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 13.2
2.5 16.3
250*55 mm متوسط 25 mm 1.5 7.5 نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
2 10
پهن 40 mm 1.5 11.4
2 15.1