لیست قیمت ورق اکسپندد متال

شرکت نما گستر تیام  
لیست محصول و جدول مشخصات ورق اکسپندد متال
ابعاد چشمهپهنای تسمه ضخامت ورقحدود وزن (Kg/m^2)موارد کاربرد
32*14 mmباریک 3 mm25.6فنس، قفسه، دکور
متوسط 5 mm29سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.511.1
313.2کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 8 mm210.7سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.513
315.7کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
50*25 mmباریک 4.5 mm27.5سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
2.59
311.2کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
پهن 13 mm1.59.85سقف کاذب، فنس، قفسه، دکور
213.1
319.7کف کاذب، فنس، قفسه، دکور
60*22 mmباریک 6 mm28.8سقف کاذب اکسپوز، حفاظ و نرده، مبلمان شهری، دیوار پارتیشن، دکوراسیون داخلی
2.510.2
313.1کف کاذب، دیواره، فنس
416.5
متوسط12 mm1.59.8سقف کاذب، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
212.9
پهن15 mm1.510.3
213.6
75*27 mmباریک5 mm2.57.5قفسه، فنس، دکور
38.9کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
411.5
باریک6 mm2.57.8قفسه، فنس، دکور
310کف کاذب، فنس، قفسه، دیواره
413.5
متوسط9 mm29.8سقف کاذب، نما، دکوراسیون داخلی، نرده، پارتیشن
2.512.3
پهن12 mm1.511
214.5
 
 
    
      
      page 1 of 2
      
      
لیست محصول و جدول مشخصات ورق اکسپندد متال
ابعاد چشمهپهنای تسمه ضخامت ورقحدود وزن (Kg/m^2)موارد کاربرد
100*40 mmباریک6 mm27.1نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
310.2
412
پهن17 mm1.59.5نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
212.5
150*55 mmباریک 6 mm2.56.1نرده راه پله، حفاظ محوطه، فنس باغی
49.5
متوسط 9 mm2.56.5
410.6
پهن22 mm1.59.5نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
212.6
200*55 mmمتوسط10 mm2.56.1حفاظ محوطه، فنس باغی
49.5
پهن26 mm1.510نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
213.2
2.516.3
250*55 mmمتوسط25 mm1.57.5نما، پارتیشن، دکوراسیون داخلی، فنس های شهری، زیبا سازی
210
پهن40 mm1.511.4
215.1